Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

TECHNIKUM IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W KLIMONTOWIE

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 473/2021 Zarządu Powiatu Sandomierskiego z dnia 19 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego Dyrektor Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu Sandomierskiego, znajdujących się w ewidencji Technikum
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie zgodnie z poniższym wykazem.

 

Zasady i termin składania ofert:

 

 • Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.zspklimontow.pl oraz w sekretariacie budynku Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie,
  s. Heleny Herman 1, 27 – 640 Klimontów.
 • Oferty należy składać osobiście do sekretariatu szkoły lub za pośrednictwem poczty (decyduje data i godzina wpływu), do godz. 12.00, dnia 2 czerwca 2021 r. złożone w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie zawierającej dokładne dane identyfikujące oferenta oraz opisanej
  w następujący sposób „Oferta na sprzedaż mienia Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej
  w Klimontowie. Nie otwierać przed 2.06.2021 r. godz. 16:00” na poniżej podany adres korespondencji: Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie, ul. s. Heleny Herman 1, 27 – 640 Klimontów.
 • Oferta umieszczona wewnątrz koperty winna być sporządzona na Formularzu ofertowym
  i powinna zawierać:
   • nazwę (imię i nazwisko lub firmę), adres oferenta oraz telefon kontaktowy,
   • dla firmy – nr NIP,
   • nazwę i opis umożliwiający identyfikację środka (–ów) trwałego (-ych), na zakup którego
    (-ych) została złożona oferta,
   • cenę (y) oferty brutto.
 • Oferent może zaoferować tylko jedną cenę za każdy środek trwały wystawiony do sprzedaży,
  z zastrzeżeniem że cena musi być równa, bądź większa od ceny oszacowania.
 • Oferent zainteresowany zakupem wszystkich pozycji musi wpisać oddzielne ceny do każdej pozycji. Niedopuszczalne jest wpisanie jednej kwoty za całość.
 • Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu na składanie ofert zostają zwrócone bez otwierania.
 • Składniki mienia można oglądać w siedzibie Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej
  w Klimontowie na Warsztatach Szkolnych (ul. Krakowska 22) od poniedziałku do piątku
  w godzinach 08:00 do 12:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 • Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach zapoznania się ze stanem mienia
  w godzinach od 8 do 12, jest: Dyrektor Szkoły.
 • W przypadku gdy przynajmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za ten sam składnik mienia, Oferenci zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych tylko na ten składnik mienia.
 • Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 2.06.2021 r. o godzinie 16:00.
 • Ogłoszenie wyników postępowania odbędzie się na tablicach ogłoszeń oraz na stronie www.zspklimontow.pl.
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.).

 

Załączniki:

Wykaz sprzętu do sprzedaży 2

Formularz oferty 2

REGULAMIN SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO 2

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu