Raport z ewaluacji projektu Erasmus+

Raport z ewaluacji projektu Erasmus+ pt. „Praktyki zawodowe dla ZSP w Klimontowie” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej (nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037100)

  1. Przedmiot badania:

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych szczegółowych celów projektu oraz organizacja praktyk zawodowych, ocena wpływu staży na uczestników/uczestniczki współpraca pomiędzy partnerami projektu i jej rezultaty oraz zarządzanie poszczególnymi etapami projektu. Wszyscy uczestnicy projektu zgodnie z zapisami umowy sporządzili raporty z odbycia praktyk w systemie Mobillity Tool, w terminie zgodnym z umową. Ewaluacja została również przygotowana na podstawie ankiet ewaluacyjnych, w tym dot. przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego.

  1. Cele badania:
  • Zbadanie, czy założone cele w projekcie zostały prawidłowo zrealizowane
  • Zbadanie, czy osiągnięto zaplanowane efekty uczenia się
  1. Obszary ewaluacji

Ewaluacja projektu prowadzona była w dwóch obszarach:

a) na poziomie projektu.

W tym obszarze zakres ewaluacji obejmował:

– proces kwalifikacji uczestników na staż

– przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe

– organizację stażu – współpracę partnerską

b) na poziomie uczestnika projektu.

W tym obszarze ewaluacja obejmowała realizację programu stażu w zakresie:

– nadzoru merytorycznego w trakcie stażu

– poziomu satysfakcji uczestników

– wpływu i oddziaływania na uczestników

– podniesienia umiejętności i kompetencji językowych

– podniesienia kompetencji zawodowych

– wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczenia

     4. Metody i narzędzia ewaluacji:

– ankiety ex-ante, mid -term, ex-post w formie : PAPI – papierowej ( uczniowie )

– raport w systemie Mobility Tool

– wywiad

– obserwacja

– prezentacje multimedialne uczniów/uczennic

– analiza dokumentacji

– wywiad z koordynatorem projektu (IDI)

– analiza dokumentacji projektowej ( dokumentacja rekrutacyjna, dzienniczki uczniów/uczennic, zdjęcia, listy obecności, certyfikaty, raporty końcowe, Europassy)

    5. Sposób prezentacji wyników:

– prezentacja raportu z ewaluacji na Radzie Pedagogicznej

– przekazanie raportu organowi prowadzącemu

– umieszczenie raportu na stronie internetowej szkoły

    6. Wyniki z badania:

Projekt zakładał uczestnictwo 80 uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej kształcących się w technikum tj. na poziomie ponadgimnazjalnym:

 -40 uczniów z Technikum Handlowego tj. 20 uczniów w roku szkolnym 2017/18 i 20 uczniów w roku szkolnym 2018/19

– 40 uczniów z Technikum Mechanicznego i Handlowego, tj. 20 uczniów w roku szkolnym 2017/18 i 20 uczniów w roku szkolnym 2018/19

Uczniowie/uczennice wybrani rozstali do wyjazdu na podstawie oceny liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Zakwalifikowani uczniowie/uczennice wyjechali na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Niemiec.

Wśród uczniów/uczennic zostały przeprowadzone ankiety przed przystąpieniem do projektu, w których uczniowie/uczennice odpowiadali m.in. na następujące pytania:

– w jaki sposób dowiedzieli się o możliwości uczestnictwa w projekcie,

– dlaczego chcą uczestniczyć w projekcie, – czego oczekują po odbyciu praktyk,

– jakie umiejętności chcą nabyć w trakcie odbywania stażu.

Ankiety przeprowadzone w trakcie mobilności, a także po jej zakończeniu dotyczyły m.in. odpowiedzi na pytania:

– czy dobrze były zorganizowane praktyki,

– czy uczniowie/uczennice poprawili/ły swoje umiejętności zawodowe i językowe,

– czy odpowiadał im czas trwania stażu,

– czy po raz kolejny chcieliby/chciałyby wziąć udział w stażu zagranicznym.

Po zakończeniu przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, zostały przeprowadzone wśród uczestników/uczestniczek ankiety badające m.in.:

– satysfakcję,

– jakość zajęć,

– zaangażowanie prowadzących,

– zaangażowanie uczniów/uczennic.

Odpowiedzi we wszystkich ankietach kształtowały się na poziomie znacząco przewyższającym 90 % bardzo zadowolonych uczestników/uczestniczek z przeprowadzonych zajęć.

Ewaluacja mid-term (w trakcie trwania projektu) opierała się na ankietyzacji oraz stałym kontakcie mailowym i telefonicznym. Koordynator wykorzystał raporty i sprawozdania uczestników/uczestniczek w celu oceny stopnia realizacji zaplanowanych celów i rezultatów, a ponadto posłużyły one jako narzędzie które pomogło w stałym ulepszaniu projektu i realizowaniu go w sposób bardziej efektywny.

Wyniki ewaluacji mid-term pomogły w wykryciu wszelkiego rodzaju dysfunkcji i nieprawidłowości. W ramach projektu odbywały się regularnie spotkania zespołu zarządzającego w celu weryfikacji przebiegu staży oraz lepszego poznania stopnia osiągania celów. Prowadzony był także monitoring finansowy projektu oraz harmonogramu działań. Koordynator i opiekunowie, a także przedstawiciele ze strony partnera, opiekujący się grupami w Niemczech miały ze sobą stały kontakt mailowy, telefoniczny. Podczas licznych rozmów omawiane były i zarazem rozwiązywane wszelkie problemy i niejasności. Kontakt telefoniczny i mailowy pozwalał na bieżące monitorowanie przebiegu staży i oceny zadowolenia uczniów z tak przeprowadzonych praktyk.

Na poziomie projektu prowadzona ewaluacja pozwoliła na zweryfikowanie stopnia osiągniętych celów i rezultatów, a w odniesieniu do uczestników/uczestniczek przede wszystkim na zweryfikowanie stopnia osiągnięcia/polepszenia kompetencji językowych, zawodowych i społecznych.

W zakresie kompetencji językowych uczniowie/uczennice w bardzo wysokim stopniu (blisko 90%) poprawili swoją znajomość języka niemieckiego, a także nabyli większą swobodę w posługiwaniu się językiem niemieckim, jak również poszerzyli słownictwo branżowe, w tym nabyli większą pewność siebie podczas konwersacji w języku niemieckim.

W zakresie kompetencji społecznych oraz kulturowych uczniowie nabyli umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, potrafią nawiązać kontakty z pozostałymi pracownikami, poznali nową kulturę i nowe środowisko pracy, jak również rozwinęli umiejętność pracy w grupie.

Analiza ankiet wypełnionych w systemie Mobility Tool jednoznacznie wskazuje, iż uczniowie/uczennice jako główne powody udziału w stażu wskazali:

  • wzrost i podwyższenie kompetencji zawodowych
  • możliwość mieszkania za granicą
  • możliwość nauki/udoskonalenia znajomości języka obcego
  • możliwość poznania nowych osób
  • ze czas trwania stażu był odpowiedni

Uczniowie/uczennice wysoko ocenili jakość merytoryczną szkolenia w organizacji przyjmującej, jakość metod nauczania, zakwaterowania i organizacji podróży – na poziomie powyżej 90%.

Ogólna satysfakcja z mobilności w ramach programu Erasmus+ wyniosła 96,25%.

Każda z czterech grup wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Niemiec po przyjeździe wykonała i przedstawiła na konferencji podsumowującej prezentację multimedialną z pobytu w Schkeuditz. Prezentacja pokazuje zarówno pracę podczas stażu jak też, po brzegi wypełniony czas wolny.

Podczas trwania projektu i po jego zakończeniu koordynator projektu wraz z opiekunami, specjalistami zajęć zawodowych oraz nauczycielami – językowcami na bieżąco analizowali dokumentację, prowadzili dyskusje na temat wypracowanych zachowań, nabytych umiejętności, jak też ogólnej satysfakcji uczniów/uczennic z pobytu na praktykach zawodowych w Niemczech.

Raport z ewaluacji projektu został przedstawiony na Radzie Pedagogicznej .

Raport został również przedstawiony i przesłany w formie papierowej do organu prowadzącego oraz umieszczony na stronie szkoły.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu