Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie, ul. s. Heleny Herman 1 zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Cezary Gradziński, email:  gradzinski@powiat.sandomierz.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie, ul. s. Heleny Herman 1,
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
 5. Istnieje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
  • trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu