Klauzula informacyjna – SIO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu reprezentowane przez Starostę Sandomierskiego z siedzibą w 27-600 Sandomierz, ul. Adama Mickiewicza 34, NIP 8641823946, Regon: 830409235, tel. 156441010, email: sekretariat@powiat.sandomierz.pl
 2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu jest Pan Cezary Gradziński.
  W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu pod adresem email: gradzinski@powiat.sandomierz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • nadania upoważnień do dostępu od bazy danych SIO przez Starostę Sandomierskiego,
  • lub wprowadzenie do SIO danych nauczyciela, który uzyskał awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a (awans zawodowy – nauczyciel mianowany) oraz art. 68 ust. 2 pkt i 2 (upoważnienia) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. żądania od Administratora
   1. dostępu do swoich danych osobowych
   2. ich sprostowania
   3. ograniczenia przetwarzania
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odpowiednio brak dostępu do bazy danych SIO lub nieprawidłowe dane nauczycieli mianowanych w SIO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu