Warsztaty edukacyjne w Ostravie

            W dniach od 15 do 21 czerwca 2014 r. uczniowie Paulina Osuch z Technikum Handlowego, Karolina Polit i Katarzyna Witaszek z Technikum Obsługi Turystycznej oraz Krzysztof Krycia i Kamil Wojnarowski z Technikum Mechanicznego wraz z opiekunami Bożeną Cielecką i Moniką Kujszczyk-Dulińską wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Ostravie.

            Warsztaty prowadzone były w laboratoriach i pracowniach uniwersytetu VSB (Technicka Univerzita Ostrava) przez wykładowców uniwersytetu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w laboratorium w którym studenci i doktoranci uniwersytetu zaprezentowali budowę innowacyjnego modelu samochodu.

            Warsztaty odbyły się dzięki współpracy naszej szkoły z Politechniką Świętokrzyską

w ramach projektu "Zagwarantowany Sukces z Politechniką Świętokrzyską".

            Pobyt w Ostravie oprócz wartości edukacyjnych obfitował w atrakcje turystyczne. Uczniowie zwiedzili miasta: Ostrawa, Opawa, Klimkowice i przepiękny Ołomuniec oraz interesujące obiekty w Vitkowicach.

            Organizatorzy wyjazdu zapewnili młodzieży bardzo dobre warunki pobytu dzięki czemu uczniowie techników z Klimontowa, Chęcin, Kielc, Łopuszna i Skarżyska będą miło wspominali wspólny pobyt w Republice Czeskiej.

 

Zapraszamy do galerii

Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach
Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. do 31.08.2014 r.
Projektodawca: Politechnika Świętokrzyska
Kierownik Projektu: dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk

Partnerzy:

1. Kuratorium Oświaty w Kielcach

w tym uczelnie wyższe
2. University of Zilina - Žilinská univerzita
3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
4. Hochschule Deggendorf

Cel główny projektu

Podniesienie atrakcyjności kształcenia w zakresie dwóch kompetencji kluczowych 30 techników z Świętokrzyskiego latach 2012-2014 poprzez wdrożenie programów rozwojowych w oparciu o model koordynacji działań I współpracy między systemem szkolnictwa wyższego a systemem oświaty na bazie partnerstwa ponadnarodowego.

• Liczba szkół o profilu zawodowym biorących udział w projekcie: 30
• Planowana liczba uczniów techników, którzy objęci zostaną co najmniej jedną  formą wsparcia realizowaną w ramach projektu: 1660

   Projekt będący odpowiedzią na wzrastające aspiracje edukacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym obejmuje wsparciem aż 30 techników z woj. świętokrzyskiego. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli skorzystać między innymi z dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki prowadzonych przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli akademickich Politechniki Świętokrzyskiej. W ramach projektu przewiduje się organizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli techników za granicą. Zajęcia w trakcie zagranicznych warsztatów edukacyjnych prowadzone będą przez nauczycieli akademickich uczelni partnerskich. Będą one uwzględniać innowacyjne metody kształcenia cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Uczniowie w ramach projektu będą mogli skorzystać z kursów informatycznych prowadzonych przez nauczycieli Politechniki Świętokrzyskiej. Jedno z zadań obejmie budowę portalu i opracowanie kursu e-learningowego we współpracy informatyków z Polski i uczelni partnerskich przy udziale nauczycieli techników w celu doskonalenia ich kompetencji w zakresie nowoczesnych narzędzi stosowanych w nauczaniu (eliminacja „bariery cyfrowej”). Projekt zakłada również doradztwo zawodowe w formie grupowej i warsztaty umiejętności miękkich (radzenie sobie ze stresem, metody i techniki uczenia się, motywowanie do kształcenia), ponadto zorganizowane zostaną wizyty studyjne dla grup uczniów w Politechnice Świętokrzyskiej.

   Ten innowacyjny projekt zakłada integrację międzynarodowego środowiska akademickiego w celu podniesienia jakości kształcenia w szkołach zawodowych woj. świętokrzyskiego. Projekt realizowany wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach i opiewa na ok 2 mln zł