Partnerstwo zagraniczne

PARTNERSTWO ZAGRANICZNE

Partnerstwo zagraniczne umocniło cel realizacji dobrych praktyk zagranicznych, poprzez pozytywną, owocną współpracę. Dla naszej placówki to pierwszy krok ku umiędzynarodowieniu, mieliśmy okazję przekonać się o znaczeniu współpracy międzynarodowej, co z kolei jest pierwszym krokiem ku stworzeniu szerszej polityki i strategii szkoleń międzynarodowych dla naszej placówki. Szkoła jako instytucja nie działająca dla zysku, instytucja prospołeczna ma na celu przede wszystkim efektywność swoich działań i dobro jej uczniów, to określa jej status quo . Dlatego też celem naszych działań jako placówki edukacyjnej jest dokładanie wszelkich starań aby wykorzystywać wszelkie pojawiające się możliwości aby udoskonalać nasze działania w zakresie doskonalenia młodych ludzi, a realizacja programu Erasmus + niewątpliwie było ogromną szansą dla naszych uczniów i docelowo także kadry.

Plany naszej organizacji w zakresie mobilności edukacyjnych i współpracy międzynarodowej zostały osiągnięte:

– nawiązano partnerstwo zagraniczne z partnerem niemieckim tj. Vitalis

– rozwinięto siatkę partnerską a przez to uczniowie mają możliwość pracy w zagranicznych placówkach

– Kadra zespołu nabyła doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnym z komponentem europejskim

– Kadra szkoły dokształciła się w zakresie mobilności edukacyjnych

– Stworzone zostały szanse na skorzystanie z mobilności edukacyjnych i dodatkowych zajęć językowych dla jak największej liczby uczniów

– stworzono warunki do współpracy międzynarodowej czerpiąc z doświadczeń niniejszego projektu, który inicjuje w naszej szkole współpracę na poziomie europejskim

Odpowiednia jakość kształcenia zawodowego uwzględnia również kontekst zewnętrzny, ukierunkowany na współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym: z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz szkołami wyższymi. I my tę potrzebę zauważamy i dokładamy starań aby ją zaspokoić. Mamy nadzieję że to skuteczne działania zmierzające do wykreowania nowoczesnej szkoły zawodowej, która stanie się szkołą

pozytywnego wyboru.

Wyzwania wynikające ze zmian demograficznych oraz potrzeba systematycznego uaktualniania i rozwijania kwalifikacji, dotrzymania

kroku zmieniającym się warunkom gospodarczym i społecznym wykreowały postawy sprzyjającej uczeniu się przez całe życie oraz

umocniły system edukacji, który jest bardziej otwarty na świat. Dlatego tak ważne było danie młodym ludziom szansy na skorzystanie z wyjazdów edukacyjnych za granicę .

Poprzez realizację projektu w programie Erasmus + szkoła przyczyniła się do osiągnięcia celów europejskich w zakresie edukacji (polityce oświatowej UE) takich jak :

– Uznawalność w Unii Europejskiej kwalifikacji zawodowych , wiedzy i umiejętności zdobytych w innych krajach, w toku kształcenia

poza szkołą ( poprzez dokument Europass Mobility),

– zachęcanie do kształcenia ustawicznego i stwarzanie szans w tym kierunku,

– podnoszenie jakości kształcenia (zawodowego),

– propagowanie równości szans i poszanowania dla inności,

– przygotowanie do różnorodności kulturowej.

Poprzez współpracę europejską szkoła będzie podniosła swój prestiż , w wymiarze lokalnym , a kadra poprawiła znajomość systemów edukacji UE oraz wzmocniła umiejętności społeczne i językowe. Kadra nabyła doświadczenie w zarządzaniu projektem międzynarodowym. Zwiększyła się uznawalność placówki w wymiarze lokalnym.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu