Realizacja projektu

Realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie

„Praktyki zawodowe dla ZSP w Klimontowie”

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie  realizuje strategię, której celem jest zapewnienie absolwentom jak najlepszego startu na europejskim rynku pracy.  Projekt, w który weszliśmy zakładał uczestnictwo 80 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie kształcących się w technikum tj. na poziomie ponadgimnazjalnym.

Projektem objętych zostało :

– 40 uczniów z Technikum Handlowego

– 40 uczniów z Technikum Mechanicznego

 

 Uczniowie wyjechali i uczestniczyli w czterech wyjazdach do niemieckiego miasteczka Schkeuditz, gdzie zostały dla nich zorganizowane 2-tygodniowe praktyki zawodowe.

Nadrzędnym celem projektu było nabycie kompetencji zawodowych przez 80 uczestników projektu do 31.08. 2019

 Osiągnięte zostały cele operacyjne: udoskonalono  kompetencje językowe i kulturowe, które  stanowią  kompetencje kluczowe według zasad polityki unijnej, ukształtowano u uczniów kreatywne  i mobilne postawy, uczniowie pozyskali  nowe kwalifikacje zawodowe, zwiększono praktyczne umiejętności uczestników w celu podniesienia ich atrakcyjności na rynku pracy.

Realizacja projektu zakładała uzyskanie rezultatów twardych i miękkich.

Rezultaty twarde

-odbycie stażu przez 80 Uczestników

-nabycie przez 80 Uczestników kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzonych Europass Mobilność,

certyfikatem projektu i listem referencyjnym,

-nabycie umiejętności językowych potwierdzonych Paszportem Językowym,

– zrealizowanie przygotowania kulturowo-pedagogiczno-językowego

Do rezultatów miękkich zaliczymy:

– poprawę umiejętności społecznych, zawodowych, kulturalnych i językowych przez 80 Uczestników m.in. przełamanie

bariery językowej w komunikowaniu się,

– wzrost pewności siebie oraz samooceny Uczestników

– zachęcanie do mobilności,

– zdobycie praktycznych doświadczeń i umiejętności podczas praktyk zagranicznych i przeniesienie tych doświadczeń

na polski rynek pracy,

– poznanie nowych metod pracy,

– zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy.

Uczestnicy projektu  dzięki  uczestnictwu w programie  i odbyciu dwutygodniowych praktyk podnieśli swoją pozycję zawodową i wzrosły ich potencjalne szanse na rynku pracy w kraju i za granicą.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu