Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach

Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach
Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. do 31.08.2014 r. 
Projektodawca: Politechnika Świętokrzyska
Kierownik Projektu: dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk

Partnerzy:

  1. Kuratorium Oświaty w Kielcach

w tym uczelnie wyższe

  1. University of Zilina – Žilinská univerzita
  2. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  3. Hochschule Deggendorf

Cel główny projektu

Podniesienie atrakcyjności kształcenia w zakresie dwóch kompetencji kluczowych 30 techników z Świętokrzyskiego latach 2012-2014 poprzez wdrożenie programów rozwojowych w oparciu o model koordynacji działań I współpracy między systemem szkolnictwa wyższego a systemem oświaty na bazie partnerstwa ponadnarodowego.

• Liczba szkół o profilu zawodowym biorących udział w projekcie: 30
• Planowana liczba uczniów techników, którzy objęci zostaną co najmniej jedną  formą wsparcia realizowaną w ramach projektu: 1660

Projekt będący odpowiedzią na wzrastające aspiracje edukacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym obejmuje wsparciem aż 30 techników z woj. świętokrzyskiego. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli skorzystać między innymi z dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki prowadzonych przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli akademickich Politechniki Świętokrzyskiej. W ramach projektu przewiduje się organizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli techników za granicą. Zajęcia w trakcie zagranicznych warsztatów edukacyjnych prowadzone będą przez nauczycieli akademickich uczelni partnerskich. Będą one uwzględniać innowacyjne metody kształcenia cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Uczniowie w ramach projektu będą mogli skorzystać z kursów informatycznych prowadzonych przez nauczycieli Politechniki Świętokrzyskiej. Jedno z zadań obejmie budowę portalu i opracowanie kursu e-learningowego we współpracy informatyków z Polski i uczelni partnerskich przy udziale nauczycieli techników w celu doskonalenia ich kompetencji w zakresie nowoczesnych narzędzi stosowanych w nauczaniu (eliminacja „bariery cyfrowej”). Projekt zakłada również doradztwo zawodowe w formie grupowej i warsztaty umiejętności miękkich (radzenie sobie ze stresem, metody i techniki uczenia się, motywowanie do kształcenia), ponadto zorganizowane zostaną wizyty studyjne dla grup uczniów w Politechnice Świętokrzyskiej.

Ten innowacyjny projekt zakłada integrację międzynarodowego środowiska akademickiego w celu podniesienia jakości kształcenia w szkołach zawodowych woj. świętokrzyskiego. Projekt realizowany wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach i opiewa na ok 2 mln zł

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu