Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna

§ 1

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest przeprowadzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26 poz. 232 z późniejszymi zmianami).

Ustala się terminy rekrutacji i składania dokumentów oraz warunki naboru do szkoły na podstawie Komunikatu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nr 2/16 z dnia 17 marca 2016 r.

§ 2

Zgodnie z podstawą prawną prawo ubiegania się o przyjęcie do Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych mają uczniowie gimnazjum, którzy w br. szkolnym uzyskają świadectwo ukończenia szkoły.

Informacje ogólne

§ 3

 1. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów odbywać się będzie od 11 kwietnia 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.
 2. W roku szkolnym 2016/2017 planowane są następujące profile:
  1. 3-letnie liceum ogólnokształcące
   • nachylenie humanistyczno-medialne
   • nachylenie  politechniczne
   • nachylenie promedyczne
   • nachylenie podstawy ratownictwa medycznego
  2. 4-letnie technikum kształcące w zawodzie:
   • technik mechanik
   • technik ekonomista
   • technik handlowiec
   • technik obsługi turystycznej
  3. 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie:
   • ślusarz
   • kucharz
   • fryzjer
   • cukiernik
   • sprzedawca
 3. Kandydat do klasy pierwszej składa dokumenty podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z adresem domowym oraz:
  1. wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
   • kwestionariusz wypełniony przez kandydata
   • świadectwo ukończenia gimnazjum, które kandydat dostarcza w dniu rozdania świadectw i najpóźniej do dnia 28.06.2016 r.
   • karta zdrowia + karta szczepień + zaświadczenie lekarskie
   • 2 fotografie podpisane na odwrocie wraz z datą urodzenia i adresem
   • zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z wyniku egzaminu gimnazjalnego dla zadań z:
    1. języka polskiego
    2. historii i wiedzy o społeczeństwie
    3. matematyki
    4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
    5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
   • zaświadczenie o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych stopnia wojewódzkiego potwierdzonych przez odpowiednie komisje
   • zaświadczenia o innych osiągnięciach niższej rangi niż konkursy przedmiotowe wpisane na świadectwie gimnazjum
  2. w podaniu o przyjęcie do szkoły kandydat powinien podać informację o wyborze:
   • 2 języków obcych

Punktacje i szczegółowe zasady rekrutacji

§ 4

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna suma punktów uzyskanych z wyniku egzaminu gimnazjalnego dla zadań:
  1. języka polskiego
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie
  3. matematyki
  4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Wyniki dla zadań wyrażone w skali procentowej przeliczane są na punkty według zasady, iż jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu, suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów w zależności od profilu:

Licea

 1. Liceum Ogólnokształcące
  1. język polski
  2. matematyka
  3. język obcy nowożytny
  4. oraz jednego przedmiotu wskazanego przez uczniów, a wybranego spośród:
   • biologia
   • chemia
   • fizyka
   • historia
   • geografia
   • drugi język obcy
   • informatyka
   • WOS

Technikum

 1. Technikum mechaniczne
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • fizyka lub informatyka
 2. Technikum ekonomiczne
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • geografia lub informatyka
 3. Technikum Handlowe
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • geografia lub informatyka
 4. Technikum obsługi turystycznej
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • geografia

Zasadnicza szkoła zawodowa

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – ślusarz
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • fizyka lub informatyka
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • biologia lub chemia
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – fryzjer
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • biologia lub chemia
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – cukiernik
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • biologia lub chemia
 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • geografia lub informatyka

Uwaga!

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranego profilu niezależnie od ustalonego rankingu punktowego Zarządzeniem MEN Nr 28 w sprawie konkursów, olimpiad przedmiotowych z dnia 14.09.1992 r. (Dz. U. Nr 7 z 1993 r.) utrzymanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.01.2002 r., w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych bez uczestnictwa w procedurze rekrutacji.

 1. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów.
  Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum.
 2. Za egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów (wyniki dla zadań wyrażone w skali procentowej przeliczane są na punkty według zasady, iż jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu maksymalnie z każdego z 5 zakresów: język polski, historia i wiedza społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny poziom podstawowy można uzyskać 20 punktów).
 3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnego z dalszym kierunkiem kształcenia z grupy przedmiotów humanistycznych lub matematyczno-przyrodniczych – maksymalnie 76 punktów.
  Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

  • celujący – 19 punktów (4 przedmioty x 19 pkt =76 pkt),
  • bardzo dobry – 15 punktów,
  • dobry – 10 punktów,
  • dostateczny – 5 punktów,
  • dopuszczający – 2 punkty;
 4. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 24 punkty:
  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 5 punktów;
  2. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:
   1. potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, maksymalnie 7 punktów, w tym:
    • finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 4 punkty,
    • finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 7 punktów;
   2. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół – maksymalnie 4 punkty
   3. potwierdzone osiągnięcia sportowe – maksymalnie 3 punkty (zgodnie z wykazem dyscyplin zawartym w załączniku nr 1):
    • na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty lub,
    • na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty;
   4. potwierdzone osiągnięcia artystyczne – maksymalnie 3 punkty, w tym:
    • na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty lub
    • na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty
   5. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumiany jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 2 punkty.
 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa ust. 2.
 6. Konkursami, o których mowa w ust. 4b pkt 1 oraz w ust. 5 są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015:
  1. język polski
  2. język angielski
  3. język niemiecki
  4. język rosyjski
  5. historia
  6. matematyka
  7. fizyka
  8. biologia
  9. chemia
  10. geografia
  11. informatyka
 7. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie o których mowa w ust. 3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust. 4. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.
  Do szkoły zostaną przyjęci uczniowie wg rankingu uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc w otwieranej klasie.
  W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych,
  2. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

Przyjęcie do szkoły i ogłoszenie wyników rekrutacji

§ 5

 1. Od 11 kwietnia do 28 czerwca  2016 r. – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 24 do 28 czerwca 2016 r. – doręczenie przez kandydatów do wybranej szkoły świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. Do 30 czerwca 2016 r. – postępowanie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według przyjętych w szkołach procedur.
 4. Do 15 lipca 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 5. Do 26 lipca 2016 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez doręczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej.
 6. Do 27 lipca 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych do szkoły kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o wolnych miejscach.
 7. Do 29 sierpnia 2016 r. – Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

§ 6

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i sporządzanie protokółu.
 2. Po zakończeniu rekrutacji Przewodniczący Komisji sporządzi informacje dot. klas pierwszych, która zostanie przekazana Kuratorium Oświaty w Kielcach i Organowi Prowadzącemu szkołę.
Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu