Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

TECHNIKUM IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W KLIMONTOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019r., poz. 1148 ze zm. – rozdział 6).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019r., poz.1737).

 1. Wymagane dokumenty:

 Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych składają niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępny na stronie szkoły)– wydrukowany, wypełniony i podpisany
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenia o wynikach olimpiad, konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim.

Uwaga! Kandydaci do klasy pierwszej mogą złożyć wstępny wniosek o przyjęcie do szkoły w formie elektronicznej. Wniosek jest  dostępny na stronie szkoły.

 Po przyjęciu do szkoły należy dostarczyć:

 • 2 zdjęcia o wymiarach 30mm x 42 mm, podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
 • kartę zdrowia
 1. Terminarz:

 

Rodzaj czynności

Termin

1.

Złożenie wniosku online o przyjęcie do szkoły

od 15 czerwca 

do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

2.

Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (lub kopii)* wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły (dostępnego na stronie szkoły) oraz zaświadczeń o wynikach olimpiad, konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych o zasięgu ogólnopolskim, ponad wojewódzkim i wojewódzkim.

od 26 czerwca

do 10 lipca 2020r.  do godz. 15.00

3.

Złożenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub kopii)*

od 31 lipca

do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

4.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

12 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.

od 13 sierpnia

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

5.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

 

* Złożenie w tym terminie oryginałów dokumentów nie gwarantuje przyjęcia do wybranego oddziału  i nie zwalnia kandydata od potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

 1. Kryteria rekrutacji

Kandydat do szkoły może uzyskać max. 200 pkt.

 • za egzamin ósmoklasisty              100 pkt
 • za świadectwo                                100 pkt

 

3.1. PUNKTY ZA  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – liczba punktów powstaje w wyniku dodania liczby procent w zakresie języka polskiego i matematyki pomnożonych przez wskaźnik 0,35 i w zakresie języka obcego nowożytnego pomnożonych przez wskaźnik 0,3

 wynik z języka polskiego                                            max. 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki                                                    max. 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego                       max. 100% x 0,3 =  30 pkt

3.2. PUNKTY ZA ŚWIADECTWO

 •  Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi max.                       72 punkty.
 •   Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz fizyki.

 Punkty za oceny przyznaje się następująco:

 • celujący                            18 pkt
 • bardzo dobry                   17 pkt
 • dobry                                14 pkt
 • dostateczny                      8 pkt
 • dopuszczający                  2 pkt

 3.3. Punkty dodaje się również za inne osiągnięcia ucznia (max. 28 pkt)

 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:7 pkt
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                                                                   10 pkt
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                          7 pkt
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                           5 pkt
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego                                              10 pkt
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego       7 pkt
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego         5 pkt
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                                                                   7 pkt
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                          5 pkt
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                           3 pkt
 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:
 1. na szczeblu międzynarodowym                                                                                      4 pkt
 2. na szczeblu krajowym                                                                                                      3 pkt
 3. na szczeblu wojewódzkim                                                                                                2 pkt
 4. na szczeblu powiatowym                                                                                                 1 pkt

3.4. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się                     3 pkt

3.5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie na świadectwo szkoły decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r., oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzaminu ósmoklasisty, oraz którego dotyczy zwolnienie.
 2. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według liczby uzyskanych punktów
 3. Przepisy par. 11b rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości na stronach internetowych tych jednostek.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego

 

Więcej informacji na stronie Kuratorium Kielce

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu